Contacts

Contact information:  
Phone:
+370 5 2636060
+370 685 63011
E-mail: zigma@milgeda.lt
Requisites:  
UAB “Milgeda”
Company code: 123179385
VAT code: LT231793811
Registry number: IP95-1505
Bank: 70440 AB SEB bankas
Checking account: LT76 7044 0600 0112 3930
Address:
Krokuvos g. 15-1, LT-09314 Vilnius Lietuva
Working hours:
I-V 8.00-17:00
VI-VII closed

Quality policy

The main goal of “Milgeda’s” labaratory is to gain customer recognition and long-term confidence in the quality of control (inspection) and calibration. The labaratory’s management provides these long-term global goals that are identified and analyzed in the management’s assessed analyzes and are commited to:

– Constantly meet standarts LST EN ISO/IEC 17020 and LST EN ISO/IEC 17025, ensure the confidentiality of client’s results and continuously improve the performance of the quality management system.

– Maintain a good professional level and provide customers with high quality control (inspection) or calibration services;

– Provide control (inspection) or calibration services meeting customers requirements;

– Ensure that all saff involved in calibration and control (inspection) activities are familiar with the quality management system documentation and the principles and procedures laid down in their work;

– Maintain a quality management system at an appopriate level that ensures stable results of high quality calibration and control (inspecton) in the envisaged areas of accreditation.

– All labaratory staff are familiar with the management system and implement their quality policies and objectives in their work.

Services

 • Periodic inspection of weighing scales
 • Calibration of scales

 • Inspection of thermometres
 • Calibration of thermometres

Law information

Request

ABOUT US

UAB “MILGEDA” labaratory is juridical subject with legal person status working as A type control body and as an independent UAB “MILGEDA” labaratory. UAB “MILGEDA” was registered in Centre of Registers on 7 June 1995. Registration certificate Nr. 147222.  The company’s work is guided by articles of association. The practice of UAB “MILGEDA” is described by company’s regulations. The scope of accreditation covers the control (inspection) and calibration of non-automatic weighing  instruments and termometres. Accredited activities performed in constant place which can by found by adress Krokuvos st. 15-1, Vilnius or at the customer’s place.

UAB “MILGEDA” labaratory’s quality system is created according to the standarts LST EN ISO/IEC 17020 “Conformity assessment. Requirements for the operation  of various types of bodies performing inspection” and LST EN ISO/IEC 17025 “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”.

Užsakymai

Private: WPForms Preview

This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publicly accessible. Please do not delete this page 🙂 .

Teisinė informacija

Naujienos

Kontaktai

Telefonai:  
8 5 2636060
8 685 63011
Elektroninis paštas: zigma@milgeda.lt
Rekvizitai:  
UAB “Milgeda”
Įmonės kodas: 123179385
PVM mokėtojo kodas: LT231793811
Rejestro Nr. IP95-1505
Bankas: 70440 AB SEB bankas
A/S: LT76 7044 0600 0112 3930
Adresas:
Krokuvos g. 15-1, LT-09314 Vilnius Lietuva
Darbo laikas:
2018-08-15 NEDIRBSIME

I-V nuo 8 iki 17 val.
VI-VII Nedirbame

Paslaugos

 • Svarstyklių periodinė patikra
 • Svarstyklių kalibravimas
 • Termometrų patikra
 • Termometrų kalibravimas
 • Higrometrų patikra
 • Higrometrų kalibravimas

Apie mus

       UAB „MILGEDA“  laboratorija yra juridinis subjektas, turintis juridinio asmens statusą ir veikianti kaip A tipo kontrolės įstaiga ir  kaip UAB „MILGEDA“ savarankiška laboratorija. UAB „MILGEDA“   įregistruota 1995 m. birželio mėn. 7 d. Valstybės įmonėje Registrų centre. Registravimo pažymėjimas  Nr. 147222. Savo darbe įmonė vadovaujasi bendrovės įstatais. UAB „MILGEDA“ laboratorijos veikla aprašyta jos nuostatuose. Akredituojamos veiklos sritis yra neautomatinių svėrimo priemonių ir termometrų   kontrolė (tikrinimas) ir kalibravimas. Akredituojama veikla vykdoma pastoviose patalpose , adresu Krokuvos g. 15-1, Vilniuje ir pas užsakovą.

          UAB „MILGEDA“ laboratorijos kokybės sistema sukurta vadovaujantis standartais LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ ir LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“.

Kokybės politika

Svarbiausias “Milgeda” laboratorijos tikslas – įgyti užsakovų pripažinimą ir ilgalaikį pasitikėjimą atliekamų kontrolės (tikrinimo) ir kalibravimo kokybe. Laboratorijos vadovybė numato šiuos ilgalaikius visuotinius tikslus, kurie nustatomi ir analizuojami vadovybės vertinamųjų analizių metu ir įsipareigoja:

–    nuolat atitikti standartų LST EN ISO/IEC 17020 ir LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, užtikrinti klientų rezultatų konfidencialumą ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;

 • palaikyti gerą profesinį lygį ir teikti užsakovams kokybiškas kontrolės (tikrinimo) ar kalibravimo paslaugas;
 • teikti kontrolės (tikrinimo) ar kalibravimo paslaugas, tenkinančias užsakovų reikalavimus;
 • užtikrinti, kad visi darbuotojai, susiję su kalibravimo ir kontrolės (tikrinimo) veiksmais, būtų susipažinę su kokybės vadybos sistemos dokumentais ir savo darbe įdiegtų principus ir procedūras;
 • palaikyti kokybės vadybos sistemą tinkamame lygyje, kuris užtikrintų stabilų kokybiškų kalibravimo ir kontrolės (tikrinimo) rezultatų gavimą numatytose akreditavimo srityse;
 • visi laboratorijos darbuotojai yra susipažinę su vadybos sistema ir savo darbe įgyvendina kokybės politiką ir tikslus.